ขอวีซ่าไปเที่ยวไต้หวันกัน!

16,796 views

ไปเที่ยวไต้หวันต้องขอวีซ่าไหม? คำถามคาใจใครหลายคน คำตอบคือไปเที่ยวไต้หวันต้องขอวีซ่าไต้หวัน (Visa)  มีขั้นตอน ดังนี้

ขอวีซ่าไปเที่ยวไต้หวัน วีซ่าไต้หวัน taiwan visa
ที่มาภาพ : http://eng.taiwan.net.tw

1. เตรียมเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน

1.1 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าพร้อมสำเนา 1 ชุด

1.2 แบบฟอร์มขอวีซ่าไต้หวัน 1 ชุด กรอกคำร้องออนไลน์ได้ที่ https://visawebapp.boca.gov.tw แล้วพิมพ์พร้อมเซ็นชื่อ

1.3 รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

1.4 ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

1.5 หลักฐานการทำงาน

– สำหรับเจ้าของกิจการ เตรียมเอกสารจดทะเบียนการค้าบริษัทที่ระบุชื่อผู้ยื่นวีซ่าไต้หวัน
– สำหรับพนักงานบริษัท เตรียมเอกสารรับรองการทำงาน
– สำหรับนักศึกษา เตรียมเอกสารหลักฐานจากสถาบันการศึกษาหรือบัตรนักศึกษา

1.6 หลักฐานการเงินที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
– ในกรณีหลักฐานการเงินไม่เพียงพอ สามารถยื่นหลักฐานเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ หรือเอกสารการชำระภาษีประกอบการพิจารณา

1.7 สำเนาตั๋วเครื่องบินระบุวันเดินทางไป-กลับ

1.8 แผนการเดินทางและใบจองโรงแรม

1.9 ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าไต้หวัน

-วีซ่าไต้หวันชั่วคราวเข้า-ออกครั้งเดียว 1,500 บาท ค่าธรรมเนียมวีซ่าด่วน 800 บาท
-วีซ่าไต้หวันชั่วคราวเข้า-ออกหลายครั้ง 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมวีซ่าด่วน  1,500 บาท

***ให้คนอื่นหรือบริษัทตัวแทนยื่นขอวีซ่าไต้หวันแทนได้ แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นเรื่องแทนด้วย

เตรียมเอกสารขอวีซ่าไต้หวันให้ครบพร้อมเซ็นชื่อลงในสำเนาเอกสาร กรอกแบบฟอร์มออนไลน์สั่งพิมพ์พร้อมเซ็นชื่อ ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย อย่าลืมเตรียมค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันไปด้วยนะ

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอวีซ่าไต้หวันที่สั่งพิมพ์เรียบร้อย หน้า 1

ขอวีซ่าไปเที่ยวไต้หวัน วีซ่าไต้หวัน taiwan visa

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอวีซ่าไต้หวันที่สั่งพิมพ์เรียบร้อย หน้า 2

ขอวีซ่าไปเที่ยวไต้หวัน วีซ่าไต้หวัน taiwan visa

 

2. เดินทางไปยื่นเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน

เดินทางไปยื่นเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน ที่สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office) ไปถึงเอ็มไพร์ทาวเวอร์ต้องแลกบัตรบอกประชาสัมพันธ์ว่ามาติดต่อ “สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย” ประชาสัมพันธ์จะให้บัตรสำหรับเข้าตัวอาคาร (บัตรเข้า-ออกได้ครั้งเดียว) ให้สังเกตป้าย ทาวเวอร์ 2 สอดบัตรแล้วเดินไปขึ้นลิฟท์ ตัวที่ 27, 28, 30 และ 31 กดชั้น 20 ถึงแล้วจะมีเครื่องตรวจอาวุธ อาหารเครื่องดื่มมีที่สำหรับวางไว้ให้ที่นี่ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไป จากนั้นกดบัตรคิวรอเรียกตามคิว สำนักงานจะตรวจสอบหลักฐานเก็บพาสปอร์ตไว้ แล้วให้ใบเสร็จพร้อมแจ้งวันที่สำหรับรับวีซ่า

***แนะนำให้ไปเช้าๆ เราไปยื่นขอวีซ่าไต้หวันวันพุธเวลาประมาณ 9:30 น. ได้คิวที่ 60 ได้ยื่นเอกสารประมาณ 11:40 น. มีการตัดคิวพักเที่ยงด้วย รอรับวีซ่าวันที่ 3 ของวันทำการ

ใบเสร็จพร้อมแจ้งวันที่สำหรับรับวีซ่าไต้หวัน
ขอวีซ่าไปเที่ยวไต้หวัน วีซ่าไต้หวัน taiwan visa
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี
ที่ตั้ง : ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ แลกบัตรก่อนขึ้นตึก ทาวเวอร์ 2 ลิฟท์ตัวที่ 27, 28, 30 และ 31
วันจันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ วันตรุษจีน และวันชาติ)
เวลายื่นเอกสารทำวีซ่า  09:00 น.-11:30 น.
เวลารับวีซ่า 13:30 น.-15:00 น.
เบอร์โทร : 0-2670-0200-9 ต่อ 342
แฟ๊กซ์ : 0-2670-0217
http://www.taiwanembassy.org/TH/mp.asp?mp=232
ecovisa.th@gmail.com

 

3. เดินทางไปรับวีซ่าไต้หวันตามวันเวลาที่กำหนด

วันรับวีซ่าไต้หวันอย่าลืมนำใบเสร็จไปด้วย สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office) เปิดให้รับวีซ่าเวลา 13:30 น.-15:00 น. ไปถึงแล้วรับบัตรรอเรียกตามหมายเลข ถ้าไม่ติดขัดอะไรวีซ่าผ่านก็จะได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) คืน พร้อมประทับตราวีซ่า ไต้หวัน

taiwan-visa

 

การยกเว้นวีซ่าไต้หวัน

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (Passport) มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน ขอหลักฐานการเข้าไต้หวันที่ https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ แล้วนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ ต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (Passport) ที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน มีตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือจุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน และไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน

ที่มา : Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
www.taiwanembassy.org/TH/lp.asp?ctNode=1813&CtUnit=62&BaseDSD=7&mp=232

เรียบเรียง :จิตตานันท์ ทองทับ