วิธีขอวัคซีนพาสปอร์ต… ผ่านแอปฯ หมอพร้อม

0 views

#วิธีขอวัคซีนพาสปอร์ตผ่านแอปฯ#หมอพร้อม
1. เข้าระบบแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม

2. กดเมนู International Certificate

3. เลือกเมนู ขอหนังสือรับรองฯ

4. กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง

5. โหลดภาพหลักฐานฯ หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีน

6. เลือกรูปแบบการขอหนังสือรับรองฯ

7. เลือกช่องทางชำระเงิน

8. กดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ

#ขั้นตอนการเดินทางเพื่อไปขอวัคซีนพาสปอร์ต
1. ติดต่อนัดหมายหน่วยงานที่กำหนด
2. รับบัตรคิว และรอเจ้าหน้าที่เรียกคิว
3. ยื่นเอกสาร ทั้ง 3 รายการ พร้อมเงิน 50 บาท รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
4. รับเอกสารรับรองฯ (วัคซีนพาสปอร์ต)

#เอกสารใช้ขอวัคซีนพาสปอร์ต
1. บัตรประชาชน ฉบับจริงและสำเนา
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน ฉบับจริง และสำเนา
3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
4. ค่าออกเอกสารรับรอง 50 บาท/เล่ม

#สถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต
📌 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤฤษ์)
เวลาทำการ 13.00 – 15.00 น. โทร. 0-2521-1668 เฉพาะผู้ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า

📌 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดให้บริการทางอีเมล์ : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th
เฉพาะผู้เดินทางที่มีตั๋วเครื่องบินแล้ว

📌 กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการ : เฉพาะจันทร์ ,พุธ (ยกเว้นวันหยุดกขัตฤฤษ์)
เวลาทำการ 9.00 – 12.00 น.โทร. 02-590-3232

📌 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤฤษ์)
เวลาทำการ : 8.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
โทร. 02-951-1170 – 79 ต่อ 3430 อีเมล์ : tmcbamras@gmail.com

#ขอบคุณข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค