Schengen Visa ขอทีเดียวก็เที่ยวได้ทั่วยุโรป

15,881 views

เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) คือวีซ่าที่สามารถใช้ร่วมกันในกลุ่มประเทศเชงเก้นซึ่งประกอบด้วยประเทศในกลุ่มยุโรป 22 ประเทศ และประเทศในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 4 ประเทศ เชงเก้นวีซ่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวประเทศในกลุ่มยุโรปหลายๆ ประเทศในทริปเดียว โดยไม่ต้องไล่ขอวีซ่าทีละประเทศอีกต่อไป เรียกได้ว่าขอเชงเก้นวีซ่าครั้งเดียว ก็เปรี้ยวได้ทั้งทริปเลยล่ะค่ะ แต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าในแผนการเดินทางที่จะไปนั้นเราจะไปประเทศไหนบ้าง?

ประเทศที่สามารถใช้วีซ่าร่วมกันจะต้องเป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Schengen Countries) มีทั้งหมด 26 ประเทศดังนี้ค่ะ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชก, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สโลวีเนีย, สโลวาเกีย, สเปน, สวีเดน และ สวิสเซอร์แลนด์

country_03ประเทศในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมด 26 ประเทศ ที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้าออกประเทศได้แบบไม่จำกัด

จะเห็นได้ว่าประเทศในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ยกเว้นก็แต่เพียงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ ที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก EU

**ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปทริปยุโรป** ยังมีอีก 4 ประเทศในสหภาพยุโรปที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มเชงเก้น ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนีย ที่ยังต้องขอวีซ่าแยกอยู่ ก่อนจะเดินทางอย่าลืมตรวจเช็กให้ดีนะคะ

 

ขอวีซ่าแบบไหนดีล่ะ?

เชงเก้นวีซ่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง สำหรับคนที่ไปทริปสั้นๆ จะเป็นแบบ วีซ่าพำนักระยะสั้น พำนักในเขตประเทศเชงเก้นรวมไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะแบ่งออกไปอีกเป็น

 • วีซ่าประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว (Single entry visa) สำหรับคนที่มีแผนการเดินทางแค่ในประเทศเชงเก้น โดยจะเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้แค่หนเดียว เมื่อออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วจะกลับเข้ามาไม่ได้อีก (แต่ภายในประเทศเชงเก้นด้วยกันเองจะเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้)
 • วีซ่าประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple entry visa) สำหรับคนที่มีแผนการจะไปเที่ยวประเทศอื่นนอกจากประเทศเชงเก้น และต้องมีการออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วกลับมาอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังมี วีซ่าพำนักระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศเชงเก้นมากกว่า 90 วัน และ วีซ่าสนามบิน สำหรับเปลี่ยนเครื่องบินในพื้นที่เขตประเทศเชงเก้น ซึ่งตรงนี้ชาวไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าสนามบินค่ะ (ยกเว้นกรณีที่ต้องเดินทางออกจากสนามบินแรกไปต่อไฟลท์ที่สนามบินอื่น จะยังต้องขอวีซ่าประเภทนี้อยู่)

 

เอกสารของวีซ่าเชงเก้น

สิ่งที่คนส่วนมากกลัวเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเอง นั่นก็คือขั้นตอนการขอวีซ่า โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปแล้วก็ยิ่งร่ำลือกันว่าขอได้ยากเย็นนัก แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไปเสียหมด ถ้าเราเตรียมตัวไปพร้อม โอกาสที่จะขอวีซ่าผ่านก็มากขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่าให้พร้อมก่อนไปยื่น โดยเอกสารทั้งหมดมีดังนี้

 1. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 × 3 cm. หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
 2. สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นที่ใช้รับรองฐานะทางการเงินได้
 3. จดหมายรับรองการทำงาน ที่ออกโดยนายจ้าง ระบุ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท เงิน เดือน วันที่เริ่มเข้างานและข้อความที่ระบุว่าบริษัทอนุญาตให้ผู้ขอวีซ่าลาหยุดได้ ในช่วงเวลาและประเทศที่จะขอวีซ่า หากผู้ขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ ต้องเตรียม เอกสารประกอบธุรกิจมาด้วย เช่นเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ
 4. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่ มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร หรือ 1,500,000 บาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก้น
 5. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 6. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนจากวันที่สิ้นสุดวีซ่า
 7. หนังสือได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้ไปด้วย?สำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี ที่เดินทางไปกับบิดาหรือ มารดาเพียงคนใดคนหนึ่ง ต้องแสดง โดยออกได้ที่ที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอ
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือหลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารขาไปและขากลับ หรือใบจองที่พัก และแผนการเดินทางอย่างละเอียด
 9. สำเนาเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงอย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับสำเนาหนังสือเดินทาง ใช้หน้าคู่ที่มีรูปถ่ายเจ้าของหนังสือเดินทาง)
 10. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ราคาแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า

 

ไปหลายประเทศต้องขอวีซ่าที่ไหน?

ซึ่งการจะไปยื่นขอวีซ่าที่ไหนนั้น จะต้องดูประเทศที่จะเดินทางไป หากต้องการเดินทางไปเพียง 1 ประเทศในเชงเก้น จะต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ แต่หากจะไปหลายประเทศในเชงเก้น ให้ดูว่าจะพักอยู่ที่ไหนนานที่สุด หรือเป็นสถานที่จุดมุ่งหมายในการเดินทาง (เช่น ไปติดต่อธุรกิจ หรือไปเยี่ยมญาติ) ก็ให้ไปยื่นที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือหากไปหลายประเทศเท่าๆ กัน ให้ไปยื่นประเทศแรกที่ไปค่ะ แนะนำว่าถ้ารู้แผนการเดินทางและจองไฟลท์บิน จองโรงแรมได้เมื่อไหร่ ก็ควรไปยื่นขอวีซ่าตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะคิวการพิจารณาจะค่อนข้างยาว หากเอกสารไม่ครบหรือมีการเรียกขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมก็อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้าลงไปอีกได้ พอได้เชงเก้นวีซ่ามาแล้ว ทีนี้ก็เตรียมเที่ยวแบบเปรี้ยวซ่ากันได้เต็มที่ จะไปไหนมาไหนเข้าออกประเทศในพื้นที่เชงเก้นได้สบาย รับรองว่าวีซ่าใบเดียวก็เปรี้ยวได้จริงๆ ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ “ยุโรป เส้นทางสายโรแมนติก” โดย Travelkanuman