Day 3 : Toyosu Fish Market – Tokyo Tower – Tokyo Station – Imperial Palace

604 views

เช้า       ออกจากที่พัก เดินทางไปยังสถานี JR Shiodome ต่อรถไฟลอยฟ้าสาย Yurikamome ข้ามสะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) และย่านโอไดบะ ลงสถานี Shijo-mae

9:00      เข้าชมบริเวณตลาดปลาแห่งใหม่ (Toyosu) ที่ย้ายมาจากย่าน Tsukiji ซึ่งแยกเป็น 3 อาคาร (หากต้องการเข้าชมการประมูลปลา ต้องจองล่วงหน้าผ่านเว็บและมาเช้ากว่านั้น ตลาดเปิดตั้งแต่ตี 5)

11:00   นั่งรถไฟย้อนกลับมาสถานี Shiodome ต่อสาย Oedo 2 ป้าย ลงสถานี Akabanebashi เดินต่อ 600 ม.

12:00    อาหารกลางวันตามอัธยาศัย แล้วเข้าชม Tokyo Tower (บัตรเป็นรอบๆ) และหากมีเวลาเหลืออาจแวะชมสวนสนุก One Piece ที่ชั้น 3 ด้วย

15:00   เดินจากโตเกียวทาวเวอร์ 600 ม. ขึ้นรถไฟสาย Hibiya ที่สถานี Kamiyacho หรือเดินจากโตเกียวทาวเวอร์ 750 ม. ขึ้นรถไฟสาย Mita ที่สถานี Onarimon ทั้งสองแบบลงสถานี Hibiya ทางออก B6 เดินต่อ 500 ม. ชมลานพระราชวังของจักรพรรดิและสะพานแว่นตา (Nijubashi)

16:30   เดิน 1 กม. ไปลานหน้าสถานี Tokyo ถ่ายรูปหน้าสถานีที่เป็นอาคารอิฐแดงอายุกว่า 100 ปี และชั้นใต้ดินที่มีร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับที่พัก